Костанайские новости, 2017 год, 8 июня (№ 64), С. 11. | ПОЛИТИКА с Людмилой Фефеловой

Еркин Абиль, ректор Костанайского государственного педагогического института, доктор исторических наук

Абиль Е.А.

– Еркин Аманжолович, в книге «Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы» Бжезинский называет Евразию для США «главным геополитическим призом». Как к этому относиться?

– Как к любому другому исследованию. Если брать в расчет то, что у Бжезинского очень много последователей, то и эта его теория сформировалась не на пустом месте. Нельзя говорить о каких-то ее однозначных ошибках или совпадениях за основу брались разные параметры и оценки. Мы можем не соглашаться по каким-то моментам, потому обращаем внимание на другие данные и нюансы. Но любое исследование имеет цель и выводы. Критики могут опираться на свои убеждения, взгляды, позиции, но это не дает им полного основания говорить, прав Бжезинский или ошибался. Например, по ЕАЭС он правильно обозначил проблемы. А то, что не учел, к примеру, нюансы нашей истории, цели наших лидеров и народов, то, во-первых, стопроцентно никто не бывает прав. А во-вторых, время покажет, кто прав.

Қостанай таңы, 2017 год, 7 маусым (№ 59), Б. 3. | БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Қ.Т. ОРМАНОВ

ПРЕЗИДЕНТІМІЗДІҢ "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" деген мақаласы өте көп мәселелердің басын ашып беріп отыр. Мақала жазылды, халқымыздың рухани жаңғырудағы міндеттері анықталды. Ал енді Президентіміздің осы тапсырмаларын қалай орындай аламыз? Бүгінгі қазақ халқының ендігі мәселесі – осы сұраққа жауап беру. Соның ішінде біздер –қостанайлықтар, осынау үлкен жұмысты қалай жұзеге асыра аламыз? Көп болып ойланғанымыз дұрыс.

Костанайские новости, 2017 год, 1 июня (№ 61), С. 11.| ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

samarkin sergey

1 июня для Австралийского континента – знаменательная дата. Именно в этот день 1829 года началось колониальное освоение этих земель европейскими (британскими) поселенцами. Основанный ими Австралийский Союз сегодня играет одну из важнейших ролей как в региональной, так и мировой политике.

Июнь – вообще месяц праздников для государства-континента. Так, 3 июня коренное население отмечает День Мабо, символизирующий юридическое подтверждение права австралийских аборигенов и жителей островов «...владеть и пользоваться землей в местах их традиционного проживания». А ровно полвека назад – в 1967 году – коренные жители Австралии получили полные гражданские права.

Қостанай таңы, 2017 год, 31 мамыр (№ 56), Б. 8. | ӨЛЕҢ СӨЗДІҢ ПАТШАСЫ

Ospanov Serikbay

Серікбай ақын (Оспанов) – желекті жырларымен танылған талантты шайыр. Өмірді өлеңімен өрнектеген ақынның шы-ғармашылық жолына ой жүгіртіп, азды-кем пікірімізбен бөлісудің сәті түскендей. Ал ақынның жүрегін жарып шыққан жырлары, толғаулар, балла-далары мен поэмалары қазақ поэзиясының қазынасын толық-тырған толымды туындылар екендігі де ақиқат. Адам, заман мен қоғам өмірінің сан сырын, алуан қырын айшықтай ашып, көркем сөзбен өрнектеп, моншақтай мөлдіретіп жыр маржан-дарына айналдырған шайырдың ақындық шеберлігін айғақтайтын мысалдар мол. Ақынның кісінің қандай адамдық қасиетін қастерлейтінін мына жыр шумақтары айшықтап тұр емес пе?..

Білімді ел – Образованная страна, 2017 год, 30 мая (№ 20), С. 15. | Приоритеты

Б.М. УТЕГЕНОВА

Статья нашего Президента является историческим документом – программой духовного обновления казахстанского общества, которая открывает новые перспективы для нашего государства. Мы воспринимаем статью Лидера нации как стратегический документ, логически продолжающий ту систему мер по модернизации экономики, политики и социальной жизни казахстанцев, о которых Президент говорил в своих ежегодных Посланиях народу Казахстана, а также созвучен объявленному в начале года этапу модернизации экономики и политической жизни страны.

Костанай-АГРО, 2017 год, 25 мая (№ 19), С. 17.| Охрана природы

Брагина Т.М.

Фото мертвых сайгаков уже стало историей – историей страшной экологической беды. В 2015 году в трех областях Казахстана, в том числе и в Костанайской, весной погибло более 200 тыс. сайгаков. Бывшая до того крупнейшей в мире бетпакдалинская популяция потеряла почти 90% численности – всего за две недели. Все это время ученые и эксперты пытались выяснить причину. И наш сегодняшний разговор именно об этом.

 

Наш Костанай, 2017 год, 23 мая (№ 40), С. 6. | Рухани жаңғыру

Екендігін ешқашан ұмытпағанымыз абзал

Аманжол КҮЗЕМБАЙҰЛЫ

Кез келген мемлекеттің негізгі байлығы адам екендігі баршамызға мәлім.

Жер асты байлығы, табиғи ресурстар ерте ме, кеш пе таусылады. Ал жаңа техноло-гияларды жасайтын адам.

Сондықтан да Елбасы өз Жолдауында 4-ші басымдылық ретінде адами капиталды жақсарту қажеттілігін ескертті. Бүгінгі таңда адам ресурсын қолдану мәселесі өзекті болып отыр Ол біріншіден білім беру жүйесінің ролін өзгертуді талап етеді. Бұл туралы Президент Үкіметке тиісті ұсыныстар әзірлеуді тапсырды.

Наш Костанай, 2017 год, 18 мая (№ 39), С. 2. | Точка зрения

Каршал КАКАШЕВ

Костанайцы о главном политическом событии страны

Безусловно, статья Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» стала очередным руководством к продвижению вперед в новом историческом периоде, в котором запущены в действие важнейшие процессы обновления, касающиеся как политической реформы, так и модернизации экономики.

Костанайские новости, 2017 год, 27 апреля (№ 48), С. 12. | СОБЕСЕДНИК «КН»

Брагина Т.М.

2 мая – 10 лет присоединения Казахстана к Рамсарской конвенции по водно-болотным угодьям (ВБУ). Это произошло во многом благодаря нашим ученым, в том числе профессору Костанайского пединститута, доктору биологических наук, специалисту международного уровня Татьяне БРАГИНОЙ (на снимке).

– Татьяна Михайловна, далеко не каждый знает, что такое Рамсарская конвенция.

– Это первый из глобальных межправительственных договоров, который был принят еще в 1971 году. Его цель – сохранение водно-болотных угодий (а под ними подразумеваются, в принципе, все водные системы), которые имеют международное значение. Но это не значит, что страна-участница Рамсарской конвенции должна однозначно вводить какие-то запреты на этих водоемах. Но гарантировать, что их состояние не будет ухудшаться – обязана.

Казахстанская правда, 2017 год, 14 апреля (№ 72), С. 4. | РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Еркин Абиль, ректор Костанайского государственного педагогического института, доктор исторических наук, депутат областного маслихата

Абиль Е.А.

Президент Казахстана говорит, что, уважая традиции, историю и основываясь на лучших элементах национальной культуры, казахстанцы должны смотреть в завтрашний день.

Как историк, я живу прошлым, это моя профессия. Но уверен, что нация в прошлом жить не должна. Всегда говорил, что изучение прошлого не означает, что народ должен жить им. Прошлое не должно стать нашим бу­дущим, как в некоторых странах, где гордость за прошлые достижения или исторические обиды делают элементом национальной идеи. Это путь в нику­да. Это застой и потеря национальной конкурентоспособности.

Наши координаты

110000, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 118

  • Тел./факс: +7 (7142) 51-11-57

Мы в социальных сетях

Вы здесь: Главная Библиотека Публикации ППС в СМИ