әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған аймақтық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференциясы

В сборник включены материалы участников студенческой научно- практической конференции, посвященной 1150-летию аль-Фараби. Авторы статей раскрывают актуальность, научную и практическую значимость изучаемых вопросов естественно-научного направления, современной техники и технологии так же развития современной философии и социально-педагогических наук.

Настоящий сборник предназначен для преподавателей, магистрантов, студентов.

ISBN 978-601-7601-34-8 Костанай, 2020 ж

Региональная научно-практическая конференция

Настоящий сборник докладов III Региональной научно-практической конференции «Исследование урока: опыт казахстанских школ», организованной филиалом Центра педагогического мастерства в г. Костанай совместно с Костанайским государственным педагогическим университетом им. У. Султангазина. Содержание докладов отражает исследовательскую деятельность преподавателей КГПУ, тренеров филиала ЦПМ в г. Костанай и педагогов Костанайской области. В сборнике представлены статьи по обобщению опыта внедрения подходов «Исследование урока» и «Исследование в действии», а также основные направления развития исследовательских навыков педагогов. Доклады представлены на казахском, русском и английском языках.

ISBN 978-601-7601-21-8 Костанай, 6 декабря 2019 год

Материалы I-ой Международной научно-практической конференции «Султангазинские чтения»

«Сұлтанғазин оқулары» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары жинағында білім беру жүйесін дамыту мен кадрларды даярлаудың ғылыми əлеуетін арттыру, қоғамды дамытудың маңызды мəселелері жəне «Мəңгілік Ел» бағдарламасының негізгі принциптерін жүзеге асыру жайында зерттеулер жарық көрді.

В материалах международной научно-практической конференции «Султангазинские чтения» опубликованы исследования актуальных вопросов развития системы образования и научного потенциала подготовки кадров, общества и реализации основных принципов программы «Мəңгілік ел».

The materials of the international scientific-practical conference «Sultangazin Readings» are devoted to studies of topical issues of the development of the education system and the scientific potential of personnel training, society and the implementation of the basic principles of the program «Мəңгілік ел»

ISBN 978-601-7934-59-0 Костанай, КГПУ, 2019

Сборник студенческой научно-практической конференции

«Педагогика ғылымыстуденттердің көзімен» атты студенттік ғылыми-практикалық конференция материалдары осы жинаққа енгізілген

Мақала авторлары: жоғары оқу орындары жəне колледж оқытушылары, мектеп мұғалімдері мен ғылыми-ізденушілер білім беру үрдісінің сапасын жоғарылату жəне білім беруді жаңғырту мəселелері бойынша халықаралық кəсіби қауымдастықтың өзекті мəселелерін талқылауға алған.

Аталған жинақ жоғары оқу орындары жəне колледж оқытушылары, мектеп мұғалімдері мен ғылыми-ізденушілерге арналаған.

Жинаққа «Педагогика ғылымы студенттердің көзімен» атты студенттік ғылыми-практикалық конференция материалдары енгізілген.

Мақала авторлары: магистранттар мен студенттер білім беру үрдісінің сапасын арттырудың, білім беруді жаңғыртудың өзекті мəселелерін талқылады.

Осы жинақ студенттерге жəне магистранттарға арналған.

ISBN 978-601-7934-80-4 Костанай, КГПУ, 2019-157б

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің 80 жылдығына арналған аймақтық студенттік ғылыми-практикалық конференция

В сборник включены материалы участников студенческой научно-рактической конференции, посвященной 80-летию Костанайского
государственного педагогического университета имени Султангазина. Авторы статей раскрывают актуальность, научную и практическую значимость изучаемых вопросов естественно-научного направления и современного образования.
Настоящий сборник предназначен для преподавателей, магистрантов, студентов.

ISBN 978-601-7934-80-4 Костанай, 28 наурыз 2019 жыл

«Алтынсарин оқулары» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының  материалдары

«Білім беру практикасының сапасын жоғарылатудың өзекті мәселелері» тақырыбындағы Алтынсарин оқуларының Халықаралық ғылыми - практикалық конференция материалдары осы жинаққа енгізілген.

Мақала авторлары: жоғары оқу орындары және колледж оқытушылары, мектеп мұғалімдері мен ғылыми-ізденушілер білім беру үрдісінің сапасын жоғарылату және білім беруді жаңғырту мәселелері бойынша халықаралық кәсіби қауымдастықтың өзекті мәселелерін талқылауға алған.

Аталған жинақ жоғары оқу орындары және колледж оқытушылары, мектеп мұғалімдері мен ғылыми-ізденушілерге арналаған. Қостанай, 2019

Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

«Адами капиталды дамыту контекстіндегі білімнің рөлі» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары осы жинаққа еңгізілген.

Мақала авторлары: жоғарғы оқу орындары және колледж оқытушылары, мектеп мұғалімдері мен ғылыми-ізденушілер адами капиталды дамыту контекстіндегі қазіргі заманауи білім берудің өзекті мәселелерін айқындады, тәрбие жүйесінің өскелең ұрпақтың басымдықтары мен құндылықтар бағдарын қалыптастырудағы шешуші рөлін көрсетті, білім берудің жаңа міндеттеріне сәйкес педагогтардың кәсіби шеберлігін жетілдірудің қажеттілігін негіздеді.

Аталған жинақ жоғарғы оқу орындары және колледж оқытушылары, мектеп мұғалімдері мен ғылыми-ізденушілерге арналған.

ISBN 978-601-7934-59-0 Костанай, ҚМПУ, 2018

Халықаралық форум материалдарының жинағы

«Жоғарғы білім беру саласындағы стратегиялық серіктестіктің өзекті мәселелері мен перспективалары: ортақ білім беру бағдарламалары», «Мектеп-ЖОО» білім беру кеңістігінде инновацияларды басқарудағы әлеуметтік серіктестіктің ролі» Халықаралық форумы аясында өткен «Білім беру кеңістігінде инновацияларды басқарудағы әлеуметтік серіктестіктің ролі» диалогтық алаңының материалдары енгізілген.

Мақала авторлары: ЖОО және колледж оқытушылары, мектеп мұғалімдері мен «Педагогикалық шеберлік орталығы» филиалының мамандары жоғарғы білім берудің заманауи реформалары контекстіндегі білім берудегі өзгерістер мен сабақтағы білім беру әдістерімен бөлісті. Алаңдағы талқылауға негіз болған тақырып – қазіргі заманғы білім беру мазмұнына инновацияларды енгізу мен оны модернизациялау міндеттерін жүзеге асырудағы педагогикалық жоғарғы оқу орны мен мектептің әлеуметтік серіктестігі.

Бұл жинақ жоғарғы оқу орындары мен колледж оқытушыларына, мектеп мұғалімдеріне және студенттерге арналған.

ISBN 978-601-7934-60-6 Костанай, КГПУ, 2018

Материалы Студенческой научно-практической конференции

«Жаратылыстану-математикалық және техникалық пәндерін мектепте оқыту»: атты ғылым қызметкерлері кҥніне арналған студенттердің ғылыми-практикалық конференциясы / «Преподавание естественно-математических и технических дисциплин в школе»: Студенческая научно-практическая конференция, посвященная Дню работников науки.

Жинаққа ғылым қызметкерлері кҥніне арналған студенттік ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары енгізілген.
Оқытушылар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларына арналған. / В сборник включены материалы студенческой научно-практической конференции, посвященной Дню работников науки.

Предназначен для преподавателей, магистрантов, студентов и учащихся школ.– Қостанай, 2018. – 375 б. – қазақша, орысша.

ISBN 978-601-7934-41-5

Материалы III Международной научной конференции

В сборнике опубликованы материалы III Международной научной конференции «Биологическое разнообразие азиатских степей». В докладах рассмотрены итоги исследований и перспективы сохранения биологического разнообразия степных экосистем, островных и ленточных лесов и водного-болотных угодий степной зоны Евразии, охраны природных территорий и популяций видов особого природоохранного значения, формирования экологической сети и вклада вузов в изучение биоразнообразия. Книга предназначена для ученых и практиков, работающих в области изучения и сохранения биологического разнообразия, преподавателей вузов, аспирантов, студентов, работников природоохранных учреждений.

ISBN 978-601-7839-73-4 Костанай: КГПИ, 24-27 апреля 2017. - 366 с.

Біздің мекен жайымыз

110000, Қостанай қаласы,
Тәуелсіздік көшесі 118

  • Тел./факс: +7 (7142) 51-11-57

Біз әлеуметтік желідеміз

Вы здесь: Главная Ғылым Баспа қызметі