ҚМПУ құқықтық-ұйымдастыру құжаттары

Университеттің құқығын анықтайтын құжаттары


ҚМПУ Жарғысы. 2018 ж. 14 мамыр №478 14.05.2018 ЖҮКТЕУ
Академическая политика (с измененными изменениями и дополнениями) 24.09.2019 ЖҮКТЕУ

Лицензия, сертификат, куәліктері


Лицензияға қосымша. Білім беру қызметі. Білім беру қызметімен айналысу үшін лицензияға қосымша 17.05.2019 ЖҮКТЕУ
Лицензияға қосымша. Дәрігерге дейінгі 15.05.2019 ЖҮКТЕУ
Институционалдық аккредиттеу туралы күәлік 21.12.2015 ЖҮКТЕУ

Мамандандырылған аккредиттеу туралы күәлік

08.11.2014 ЖҮКТЕУ
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Университеттердің Ұлы Хартиясына қосылғаны туралы сертификат 11.09.2008 ЖҮКТЕУ

ҚМПУ ішкі тәртіп ережелері, кодекстері


«Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті» ШЖҚ РМК ішкі тәртіп» Ережесі. П КГПИ 52. Басылым төртінші 29.10.2019 ЖҮКТЕУ
ҚР БҒМ «Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті» ШЖҚ РМК ашықтықты және айқындықты қамтамасыз ету жөніндегі жемқорлыққа қарсы стандарты 09.06.2020 ЖҮКТЕУ
Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің 2018-2020 жж. академиялық адалдық принциптерін арттыруға арналған жол картасы. 27.08.2018 ЖҮКТЕУ
Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің корпоративтік әдеп Кодексі. Басылым бірінші. 01.10.2019 ЖҮКТЕУ

ҚМПУ нормативтік-анықтамалық құжаттары. Қағидалары


Электрондық оқу басылымдарына (ЭОБ) сараптама әзірлеу және жүргізу бойынша ережелер. П ҚМПУ 67/03. Басылым бірінші. 25.12.2017 ЖҮКТЕУ
Академиялық ұтқырлықты ұйымдастыру ережесі. П КГПУ 48/1. Басылым екінші. 20.06.2018 ЖҮКТЕУ
Кәсіби практиканы ұйымдастыру және өткізу ережесі. Практика базасы ретінде ұйымдарды анықтау ережесі. П ҚМПУ-75/1. Басылым Екінші. 16.04.2020 ЖҮКТЕУ
Түлектерді жұмыспен қамтуды ұйымдастыру ережелері. П ҚМПУ 90/1. Басылым бірінші. 06.11.2018 ЖҮКТЕУ
Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің 2019 жылғы жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары 18.06.2019 ЖҮКТЕУ
Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің 2019 жылғы жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары 18.06.2019 ЖҮКТЕУ
Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінде кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру ережелері. П ҚМПУ 34. Басылым алтыншы 28.08.2019 ЖҮКТЕУ
Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінде білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау ережелері. П ҚМПУ 69. Басылым үшінші 22.04.2020 ЖҮКТЕУ
Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінде білім алушыларға академиялық демалыстар беру ережелері. П ҚМПУ 44. Басылым екінші 28.08.2019 ЖҮКТЕУ

ҚМПУ нормативтік-анықтамалық құжаттары. Ережелері


«Студенттік жатақхана туралы» Ереже. Е ҚМПУ – 62 31.08.2017 ЖҮКТЕУ
Үштілді білім беруді ұйымдастыру және жоспарлау ережесі. ҚМПИ Е 87. Басылым екінші 01.09.2017 ЖҮКТЕУ
Оқу құралдарын дайындау және басып шығару жөніндегі жұмысты ұйымдастыру туралы ереже. П КГПИ - 67. Басылым үшінші. 28.11.2017 ЖҮКТЕУ
Оқу және әдістемелік жұмысының эксперттік комиссиясы туралы нұсқаулар. П ҚМПУ – 67/01. Басылым бірінші. 28.11.2017 ЖҮКТЕУ
«Жас ғалымдар кеңесі туралы» Ереже. ҚМПУ Е 47/3. Басылым бірінші. 18.09.2018 ЖҮКТЕУ
Ғылым және халықаралық байланыстар басқармасы туралы ереже. ҚМПУ Е 47. Басылым бірінші 18.09.2018 ЖҮКТЕУ
Ғылыми-зерттеу орталығы туралы Ереже. ҚМПУ Е 47/1. Басылым Бірінші 18.09.2018 ЖҮКТЕУ
Қосымша білім беру бағдарламасының формальды және формальды емес білім беру нәтижесін тану тәртібі туралы ереже. ҚМПУ Е 89. Басылым бірінші. 30.10.2018 ЖҮКТЕУ
«Кафедралар мен факультеттердің профессорлық-оқытушылар құрамының рейтингі туралы» Ереже. Е ҚМПУ-90. Басылым бірінші. 06.11.2018 ЖҮКТЕУ
Дипломдық жұмыс туралы ереже. Е ҚМПИ-56. Басылым үшінші. 06.11.2018 ЖҮКТЕУ
Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің профессор-оқытушылар құрамы педагогикалық жүктемені жоспарлау және есепке алу уақытының нормалары туралы(өзгерістер және толықтырулармен) ЕРЕЖЕ. ҚМПИ Е-64. Басылымы алтыншы. 06.11.2018 ЖҮКТЕУ
Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінде білім алушылардың білімін бағалау критерийлері мен бақылау нысандары туралы ереже. Е ҚМПУ 84. Басылым үшінші. 26.03.2019 ЖҮКТЕУ
Эдвайзердің қызметі туралы. Ереже. Е ҚМПУ-58/1. Басылым бірінші 22.04.2019 ЖҮКТЕУ
Білім алушыларды әлеуметтік қолдау шаралары туралы Ережесі . П ҚМПУ 96. Басылым бірінші. 30.04.2019 ЖҮКТЕУ
«Элективті пәндер Каталогын әзірлеу туралы» Ереже. ЕҚМПУ-14. Басылым екінші. 30.04.2019 ЖҮКТЕУ
Білім беру бағдарламасын жобалау туралы ереже. Е ҚМПУ-2019. Басылым Бірінші. 30.04.2019 ЖҮКТЕУ
Пәннің жұмыс бағдарламасы туралы ереже силлабус (SYLLABUS). Е-ҚМПУ-25. Басылым Бесінші. 30.04.2019 ЖҮКТЕУ
Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу жөніндегі ереже (ПОӘК). П ҚМПУ-26. Басылым Алтыншы. 30.04.2019 ЖҮКТЕУ
Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық унивеситетінің құрылымдық бөлімшелері басшыларының бос лауазымдарын конкурстық алмастыру жүргізу туралы Ережесі. ҚМПУ 15/1. Басылым Бірінші 03.05.2019 ЖҮКТЕУ
Положение «Об организации обучения с элементами дуальной системы». Издание первое. 06.05.2019 ЖҮКТЕУ
Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің Сутденттік Парламент Ережесі.П ҚМПУ 18/1. Басылым бірінші. 08.05.2019 ЖҮКТЕУ
«Студенттерге жатақхана беру туралы» Ереже. Басылым Бірінші. 25.05.2019 ЖҮКТЕУ
Жазғы семестрін ұйымдастыру және өткізу ережесі. Е ҚМПУ-35. Басылым Төртінші. 25.06.2019 ЖҮКТЕУ
«Магистратура» Ереже. ҚМПУ Е 47/4. Басылым екінші 18.09.2019 ЖҮКТЕУ
Магистрлік диссертация (жоба) туралы ереже. ҚМПУ Е 47/4-1. Басылым екінші. 18.09.2019 ЖҮКТЕУ
Ғылыми тағылымдама туралы. Ереже. ҚМПУ Е 47/4-2. Басылым екінші. 18.09.2019 ЖҮКТЕУ
Академиялық кеңес туралы ереже. Басылым бірінші. 24.09.2019 ЖҮКТЕУ
«Антиплагиат» жүйесінде жазбаша жұмыстарды тексеру туралы. Ереже. ҚМПУ Е 99. Басылым бірінші. 28.01.2020 ЖҮКТЕУ
Еуропалық үлгідегі диплом қосымшасын (Diploma Supplement) беру ережесі. ҚМПУ-85 Е. Басылым Екінші 28.01.2020 ЖҮКТЕУ
Covid-19 короновирустық инфекция пандемиясы кезеңінде қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру әдістемесі 22.04.2020 ЖҮКТЕУ
Covid-19 короновирустық инфекция пандемиясы кезеңінде аралық аттестаттауды ұйымдастыру өткізу әдістемесі 22.04.2020 ЖҮКТЕУ
Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу туралы ЕРЕЖЕ. П ҚМПУ 35/1. Басылым үшінші 22.04.2020 ЖҮКТЕУ

Біздің мекен жайымыз

110000, Қостанай қаласы,
Тәуелсіздік көшесі 118

  • Тел./факс: +7 (7142) 51-11-57

Біз әлеуметтік желідеміз

Вы здесь: Главная Университет туралы Университет Нормативтік құжаттар ҚМПУ құқықтық-ұйымдастыру құжаттары