6B01401 Дене шынықтыру және спорт

Білім беру саласының коды және атауы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
Даярлау бағытының коды және атауы 6В014 жалпы дамудың пәндік мамандандыруымен мұғалімдерді дайындау
Білім беру бағдарламалары тобы В005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау
Білім беру бағдарламасының атауы 6В01401 Дене шынықтыру және спорт
ББ түрі Қолданыстағы ББ
ББ мақсаты Дене шынықтыру-спорт қызметі саласында бәсекеге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау. Кәсіби қызметте қажетті іргелі білім, білік және дағдыларды қалыптастыру арқылы барлық деңгейдегі тұтынушылар үшін сапалы білім беру қызметтерін ұсыну шеңберінде білім беру саласында табысты жұмыс істеуге қабілетті қазіргі заманғы педагогика саласында жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікке ие, корпоративтік мәдениетті жаңғырту, дамыту және ойластырылған әлеуметтік саясат.
ББХСЖ бойынша деңгейі ББХСШ 6
ҰБШ бойынша деңгейі ҰБШ 6
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны СБШ 6 (6.1)
Оқу мерзімі  /  Оқыту нысаны күндізгі – 4 жыл, күндізгі (техникалық және кәсіптік білім беру  базасында)  – 3 жыл, күндізгі (жоғары білім беру базасында) – 2 жыл
Оқыту тілі қазақ және орыс
Кредит көлемі 240 академиялық кредит / 240 ECTS
Берілетін академиялық дәреже білім беру бағдарламасы бойынша қызметтер бакалавры «6В01401Дене шынықтыру және спорт»
Кадрларды даярлау бағытына лицензияға қосымшаның болуы № KZ08LAA00016062 Берілу кезі: 17.05.2019
ББ аккредиттеудің болуы Бар
Аккредиттеу органының атауы «Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі» мемлекеттік емес мекемесі
Аккредиттеудің қолданылу мерзімі 08.11.2014 г. – 07.11.2019 г.
Түсу сынықтары Оқуға түсушілер Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы (оқыту тілі) және екі шығармашылық пән тапсырады.

Кәсіби қызметтің көлемі

«6В01401 Дене шынықтыру және спорт» өзінің кәсіптік қызметін білім саласында жүзеге асырады.

Кәсіби қызмет объектілері

«6В01401 Дене шынықтыру және спорт» бакалавриаттың кәсіби қызметінің объектілері:·     

 • меншік түріне және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан барлық типтегі және типтегі мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарындағы педагогикалық процесс;
 • техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы педагогикалық процесс;
 • қосымша білім беру ұйымдарындағы педагогикалық процесс (мектепке дейінгі тәрбие кешені, оқушыларға арналған сарай, жас туристерге арналған станция, балалар аула клубы, балалар-жасөспірімдер спорт мектебі, олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі және т.б.);
 • дене шынықтыру мен спортты реттеу және дамытудың мемлекеттік және жеке мекемелері.

Кәсіптік қызметтің түрлері

«6В01401 Дене шынықтыру және спорт» білім бағдарламасының бакалавры келесі кәсіби қызметтерді атқара алады:

 • білім беру (педагогикалық);·   
 • оқу-тәрбиелік;·   
 • оқу-технологиялық;·   
 • әлеуметтік-педагогикалық;·   
 • емдеу- сауықтыру;
 • эксперименталды-зерттеу жұмысы;
 • ұйымдастыру-басқарушылық;
 • ақпараттық-коммуникациялық.

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері:

 • адамның физикалық дамуын қалыптастыруда, рухты және адамгершілік қасиеттерін тәрбиелеумен бірлікте жан-жақты жетілдіруде білімін көрсетеді. Қазақ, орыс және шет тілдерінде тиімді коммуникацияға қабілетті, көпшілік алдында сөйлеу негіздерін, конструктивті диалогты, өз көзқарасын дәлелді баяндауды меңгерген.
 • қоғамның тарихи, саяси, әлеуметтік-экономикалық және демографиялық жағдайларына байланысты дене шынықтыру мен спортты дамытудың негізгі үрдістерін анықтайды, дүниетанымдық ұстанымды қалыптастыру үшін философиялық білімді, азаматтық ұстанымды қалыптастыру үшін қоғамның тарихи дамуының негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын талдау үшін қолданады.
 • ағзаның бейімделу механизмдерінің бұзылуынсыз, оңтайлы дене дайындығы мен жоғары спорттық нәтижелерге қол жеткізе отырып, медициналық-биологиялық, биохимиялық, физиологиялық, биомеханикалық, психологиялық ерекшеліктері туралы Білім, көп жылдық дайындық кезеңдерінде оқу-жаттығу процесін жоспарлау, кешенді бақылау және түзету туралы білім мен дағды негізінде шұғылданушыларды даярлаудың әртүрлі түрлерін ұйымдастырады және басқарады.
 • әртүрлі жыныстық-жастық санаттардағы халықтың әртүрлі топтары арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру бойынша білімі бар, денсаулық жағдайының әр түрлі деңгейі бар. Мүгедектер мен мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың дене шынықтыру қызметінің ерекшеліктері туралы, оқушылардың денсаулығына мектеп ортасы факторларының әсерін біледі. Спорттық-педагогикалық қызметте рекреациялық әдістемелерді қолданады.
 • базалық мектеп спорт түрлерінің техника негіздерін меңгерген, олардың даму тарихын, негізгі ұғымдарын біледі. Сабақтар, жаттығу сабақтары, сыныптан тыс іс-шаралар жобалайды. Техниканы табысты меңгеру үшін қажетті қозғалыс сапасын дамыту үшін әдістер мен құралдарды жинақтайды, оқу қызметін ұйымдастыру құралдарын, әдістерін, нысандарын анықтау, Қызмет кезеңдерін бөлу және міндеттерді қою үшін алған білімдерін қолданады.
 • дене шынықтыру-спорт қызметін ұйымдастыру және жүргізу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етеді және қолдайды, жарақаттанудың алдын алуды жүзеге асырады, 
 • педагогикалық бақылау технологияларын меңгерген, сабақ барысында зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі Алғашқы көмек көрсетеді, спорт ғимараттары мен тренажерлардың қауіпсіздік мәдениетін меңгерген, экологиялық санаға ие.
 • дене шынықтыру және спорт саласындағы әртүрлі басқару органдарының процестерін басқару, модельдеу және болжау дағдыларын меңгерген. Дене шынықтыру-спорт қызметін жүзеге асыруда қаржылық-шаруашылық сүйемелдеуді және экономикалық негіздеуді қамтамасыз етеді, жоспарлау және есеп беру құжаттамасын жасауға, бұқаралық дене шынықтыру іс-шараларын ұйымдастыруға және өткізуге қабілетті.
 • оқу-жаттығу процесін ұйымдастырудың ғылыми-негізделген құралдары мен әдістерін, соның ішінде спорт ғимараттары мен жалпы спорттық инфрақұрылымдарды білу негізінде заманауи инновациялық технологияларды қолдана отырып меңгерген. Инновациялық педагогикалық технологияларды қолданады, өзінің кәсіби саласында компьютерлік технологиялардың көмегімен ақпаратты алу, сақтау, өңдеу және пайдалану әдістерін біледі.

Білім беру бағдарламасымен қалыптасатын негізгі құзыреттіліктер

 • Коммуникативтік – Тіл модулі
 • Іргелі математикалық, жаратылыстану-ғылыми және техникалық дайындық – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Компьютерлік – Жаратылыстану-математикалық модуль
 • Әлеуметтік-мәдени – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіпкерлік, экономикалық – Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
 • Кәсіби-педагогикалық – Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Тұлғалық – Тарихи-философиялық білім беру және рухани жаңғыру модулі, Әлеуметтік-саясаттану білім модулі, Тіл модулі, Жаратылыстану-математикалық модуль, Іргелі даярлық модулі, Инклюзивті білім берудегі технологиялар модулі, Кәсіби модуль
 • Арнайы (пәндік) – Іргелі даярлық модулі, Кәсіби модуль

Жоғары білім беруді басқарудың бірыңғай жүйесінің (ESUVO) тізіліміндегі білім беру бағдарламаларына сілтеме

Ө. Сұлтанғазин атындағы Университет, ДШСжТФ
Кафедра меңгерушісі п.ғ.к., Огиенко Н.А.
Мекен-жайы: Костанай қ, Тәуелсіздік көш.118, 603 кабинет
Телефон: 8 (7142) 54-58-74 ішкі. 119 (кафедра)
Қабылдау комиссиясының телефоны: 8 (7142) 54-28-49.

Біздің мекен жайымыз

110000, Қостанай қаласы,
Тәуелсіздік көшесі 118

 • Тел./факс: +7 (7142) 51-11-57

Біз әлеуметтік желідеміз

Вы здесь: Главная Білім беру бағдарламалары Бакалавриат 6B01401 Дене шынықтыру жəне спорт